Snelle verzending, in NL gratis vanaf € 750,- De scherpste prijzen & beste service Vraag gratis samples aan! *
Winkelwagen

    De winkelwagen is leeg

Totaal: 0.00

Verkoopvoorwaarden NL

Algemene voorwaarden TegelFabriek

info@tegelfabriek.com
www.tegelfabriek.com
Ingeschreven K.v.K. te Venlo 62414046
Btw-nummer NL003649178B22
IBAN NL38RABO0365886475

 

Artikel 1 ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopkomsten met inbegrip van verstrekte adviezen en mededelingen alsmede verrichte werkzaamheden.
b. Van de gesloten overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, wanneer wij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.
c. Indien wederpartij eenmaal een overeenkomst met ons heeft gesloten op basis van deze voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met ons te sluiten overeenkomst.

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend. De aanbieding is gedurende de in de offerte genoemde termijn geldig. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is de aanbieding gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is de vrijblijvende aanbieding van rechtswege vervallen.
b. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of opdracht van de wederpartij, al dan niet naar aanleiding van een door ons uitgebrachte offerte, hetzij schriftelijk door ons is bevestigd, hetzij, indien wederpartij als natuurlijk persoon handelt niet in de uitoefening van beroep of bedrijf de orderbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, hetzij door feitelijke uitvoering van de bestelling en/of opdracht.
c. De in onze catalogi, prijslijsten, brochures, website(s) en andere algemene bescheiden vermelde gegevens en/of afbeeldingen zijn met zorg samengesteld maar de daarin vermelde gegevens zijn indicatief zodat wederpartij hieraan geen rechten kan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
d. Indien wij volgens door wederpartij verstrekte tekeningen, schema’s, mallen, instructies, maten, gewichten e.d. de bestelling en/of opdracht moeten uitvoeren staat wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
e. Indien een aanbieding niet leidt tot een overeenkomst zullen alle door ons aan wederpartij in dit verband overhandigde bescheiden, zoals ontwerpen, tekeningen, monsters e.d. franco aan ons worden geretourneerd.

 

Artikel 3 KWALITEIT
a. Bij aanbiedingen en/of aflevering volgens monster en/of model gelden deze slechts als maat tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit en uitvoering van de af te leveren zaken.
b. Monsters c.q. (showroom)modellen van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.
c. Vakkundig in de afgeleverde zaken aangebracht lijm-, kram- en stopwerk e.d. geldt niet als ondeugdelijke levering, indien de aard en/of toestand van het materiaal zodanig werk te onzer beoordeling noodzakelijk maakt.

 

Artikel 4 AFMETINGEN EN MATEN
a. Bij berekening en verrekening van bewerkte natuursteen wordt voor de inhoud van elk stuk gerekend die van het kleinste omschreven rechthoekig parallellepipedum.
b. Indien wordt geleverd per m², wordt voor de oppervlakte van elk stuk gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,1 m² bedraagt.
c. Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.
d. Bij levering van natuursteen is een maattolerantie van 2 mm naar boven en beneden toelaatbaar en een diktetolerantie van 10% naar boven en naar beneden. Bij aflevering van splijtstenen zoals kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten is een tolerantie van 100% naar boven en naar beneden toelaatbaar.

 

Artikel 5 PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, af-fabriek respectievelijk af-magazijn en exclusief omzetbelasting, kosten van verpakking, montage, installatie en verzending, alsmede andere heffingen c.q. rechten welke van overheidswege worden geheven.
b. Indien, na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van levering, zich prijswijzigingen zoals bijvoorbeeld loonstijgingen, prijsstijgingen, materiaalkosten, valutawijzigingen enz. ten laste van ons voordoen, zijn wij gerechtigd de eventuele meerkosten bij wederpartij in rekening te brengen. Indien wij in dat geval de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, is wederpartij bevoegd binnen 14 dagen na mededeling hiervan de overeenkomst door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

Artikel 6 AFLEVERING & LEVERTIJD
a. Opgaven omtrent aflevertermijnen en -tijden gelden slechts bij benadering, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend door ons is aanvaard. Wij hebben het recht om de zaken in deelpartijen af te leveren.
b. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af-fabriek of af-magazijn en worden de zaken geacht te zijn afgeleverd indien ze aan wederpartij ter beschikking worden gesteld vóór belading van het transportmiddel. Indien franco levering wordt overeengekomen worden de zaken geacht aan wederpartij te zijn geleverd op het moment dat het transportmiddel te bestemder plaatse arriveert en de zaken ter lossing worden aangeboden, tenzij levering franco gelost wordt overeengekomen in welk geval de zaken geacht te zijn geleverd op het moment dat de zaken uit het transportmiddel door middel van een kraan hiernaast zijn gelost. Bij franco levering wordt de wijze en het middel van transport door ons bepaald en dient wederpartij ervoor zorg te dragen dat de aangewezen plaats van aflevering goed bereikbaar en berijdbaar is, bij gebreke waarvan de zaken ter aflevering worden aangeboden c.q. gelost op de door ons vast te stellen plaats. Worden de zaken door ons per post verzonden dan worden de zaken aan wederpartij geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst der zaken door de postinstelling. In voorkomende gevallen kunnen de zaken ook door ons worden geleverd door wederpartij schriftelijk in kennis te stellen dat de zaken te zijner beschikking staan op aan te wijzen plaats.
c. De zaken zijn voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Ook in geval van franco levering reizen de goederen voor risico van wederpartij.
d. De controle op aantallen en afmetingen van de af te leveren zaken dienen door wederpartij te geschieden vóór belading van het transportmiddel bij levering af-fabriek of af-magazijn, en bij levering franco werk of magazijn vóór het lossen en in beide gevallen voor het aftekenen van de afleveringsbonnen en/of vrachtbrieven. Aftekening van deze documenten zonder voorbehoud geldt als bevestiging van een correcte levering conform de begeleidende documenten. Zaken waarover geklaagd wordt dienen op de laadplaats c.q. losplaats ongerept en onverwerkt te blijven totdat wij in de gelegenheid gesteld zijn de klachten feitelijk te onderzoeken.
e. Bij aflevering op kleur moet de keuring door wederpartij geschieden ter plaatse van de aflevering, met inachtneming van de overeengekomen kwaliteit.
f. Indien de wederpartij de door ons ter aflevering aangeboden zaken niet afneemt, komen alle redelijke kosten welke hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld vervoers-, opslag- en bewaarkosten, voor rekening van de wederpartij en zijn de zaken voor zijn risico. Na schriftelijke ingebrekestelling, met inachtneming van een termijn van 30 dagen, zijn wij bevoegd de zaken voor en namens wederpartij op diens kosten te verkopen onder de verplichting de opbrengst aan wederpartij uit te keren, onder aftrek van al onze vorderingen op wederpartij, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
g. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.
h. Wanneer de leverancier zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opmeting of controle is geschied. De vastgestelde maten of controlemetingen in het werk worden schriftelijk door de leverancier aan de wederpartij bevestigd.
i. De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. De leverancier is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt.
j. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

 

Artikel 7 MEERWERK
a. Iedere wijziging in het werk veroorzaakt door, hetzij een bijzondere opdracht van de wederpartij, hetzij een wijziging in het ontwerp, hetzij afwijking van geschatte hoeveelheden dan wel doordat aan ons verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, hetzij anderszins, worden beschouwd als meerwerk, wanneer daaruit meerkosten ontstaan welke wij aan wederpartij in rekening kunnen brengen. b. Berekening van het meerwerk zal plaatsvinden op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk is verricht.

 

Artikel 8 VERPAKKING
Indien verpakking plaats heeft in kisten, kratten of dergelijke, wordt de verpakking eigendom van wederpartij. Wij zijn gerechtigd de verpakkingskosten bij wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 9 HERROEPINGSRECHT

Een product uit onze basis (online) selectie, oftewel een voorraadhoudend product van TegelFabriek, kun je zonder problemen retourneren. De retourmelding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na levering. Dit kun je doen via ons retourformulier. Na deze melding heb je nog eens 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

We verwijzen je naar onze retourregeling voor de overige informatie en het retourformulier.

 

Artikel 10 KLACHTEN

Iedere klacht is er een teveel en wij zullen er dan ook alles aan doen om het aantal klachten te minimaliseren en in het geval van een klacht deze zo goed mogelijk op te pakken. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aan te geven dat wij je klacht altijd serieus nemen en per direct actie zullen ondernemen. Voor het indienen van een klacht kun je ons klachtenformulier invullen en per e-mail verzenden naar info@tegelfabriek.nl.

 

Voor de overige informatie en het klachtenformulier verwijzen wij je naar onze klachtenregeling.

 

Artikel 11 OVERMACHT
a. Indien wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kunnen nakomen als gevolg van overmacht zijn wij gerechtigd naar onze keuze hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten met de duur der overmacht, zonder dat wij schadeplichtig zijn.
b. Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk dan wel bezwaarlijker of kostbaarder maakt, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, oproer, werkstaking, brand, werkliedenuitsluiting, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, stagnatie door natuurrampen, ernstige storingen in ons bedrijf of niet tijdige of niet behoorlijke uitvoeringen door toeleveringsbedrijven.

 

Artikel 12 OPSCHORTING EN ONTBINDING
Indien wederpartij o.a. opeisbare factu(u)r(en) onbetaald laat en/of surséance van betaling of het faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd en/of zijn bedrijf liquideert en/of zijn (eventuele) financier het krediet opzegt en/of wij anderszins gegronde redenen hebben aan te nemen dat wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zijn wij gerechtigd hetzij de uitvoering van onze al dan niet volledige uitgevoerde overeenkomsten op te schorten zolang de wederpartij te onzer beoordeling geen genoegzame zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichting(en) heeft gesteld, hetzij, door middel van een buitengerechtelijke verklaring, de met wederpartij gesloten overeenkomst(en) te ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13 BETALING
a. Betaling dient te geschieden te onzer vestigingsplaats uiterlijk op de viertiende dag na factuurdatum, zonder dat korting en/of verrekening is toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien wij in delen leveren zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk te factureren.
c. Gegronde klachten met betrekking tot zaken of verrichte diensten welke onderdeel vormen van de facturen laten onverlet de verplichting van wederpartij de overige posten der facturen te betalen.
d. Het factuurbedrag is bij niet-tijdige betaling onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Bij niet-tijdige betaling is de koper 1½% vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd voor elke maand of gedeelte van een maand waarmee de betalingstermijn is overschreden.
e. In geval van niet-tijdige betaling, surséance van betaling of aanvrage daartoe, faillissement of aanvrage daartoe en/of liquidatie van het bedrijf van wederpartij, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en zijn wij gerechtigd alle niet volledig uitgevoerde overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
f. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij verplicht aan ons te vergoeden alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten, welke mede omvatten de omzetbelasting en de kosten van een faillissementsaanvrage, worden berekend naar het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Wij blijven eigenaar van de door ons aan wederpartij geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij onze vordering(en) terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven ook eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijk(e) overeenkomsten niet volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
b. Mochten wij een of meer vorderingen op de wederpartij bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken, of ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden of voortvloeien uit eerder geleverde zaken welke niet meer aanwezig zijn, alsmede terzake van een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, dan zal een betaling, die van de wederpartij wordt ontvangen, allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.
c. Indien de wederpartij niet of niet geheel voldoet aan zijn verplichtingen, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken onmiddellijk terug te halen. De wederpartij verplicht zich in dat geval ons de vrije toegang te geven tot de plaats waar de zaken zich bevinden en behulpzaam te zijn bij de afgifte van de zaken aan ons.

 

Artikel 15 ANNULERING VAN ORDERS
a. Overeenkomsten strekkende tot levering van op verzoek van de wederpartij door onszelf danwel elders terzake voor/door ons bestelde, vervaardigde, en/of bewerkte producten/artikelen, kunnen niet worden geannuleerd.
b. Indien de wederpartij een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren, en het daarbij uitsluitend gaat om producten/artikelen die deel uitmaken van ons in voorraad zijnde standaardassortiment, welke assortiment niet door onszelf en/of op bestelling door derden is vervaardigd en/of is bewerkt, is indien en voorzover wij schriftelijk en uitdrukkelijk met annulering zouden instemmen, door de wederpartij direct aan ons annuleringskosten verschuldigd, zijnde die kosten minimaal 25% van het totaal met de gesloten overeenkomst gemoeide factuurbedrag, exclusief de omzetbelasting.

 

Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID
a. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, welke voor wederpartij of derden ontstaat in verband met door ons verstrekte adviezen, af te leveren c.q. afgeleverde zaken of onderdelen daarvan en/of in verband met uitvoering van de overeenkomst(en), waaronder begrepen verrichte werkzaamheden. b. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, direct of indirect, welke ontstaat door ondergeschikten, niet ondergeschikten en/of vertegenwoordigers en/of door ons gebruikte hulpzaken. c. Indien wederpartij de door ons afgeleverde zaken gebruikt, in verband waarmee derden schade lijden, direct of indirect, is wederpartij gehouden ons te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van die derden jegens ons. d. De in dit artikel gestelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld door ons dan wel indien en voorzover wij als gevolg van dwingende wettelijke regelgeving hierop geen beroep kunnen doen. e. Indien wij aansprakelijk zouden zijn voor de door wederpartij geleden schade zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal ¼ van het factuurbedrag in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door ons gesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 GESCHILLENBESLECHTING
Eventuele geschillen, welke naar aanleiding van de door ons gesloten overeenkomsten of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Roermond, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:236 aanhef en onder n BW als wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 19 NIETIGHEDEN
Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoop en Leverings Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.